More views from China

Peking - Evening Stroll on Wangfujing Avenue