More pictures from China

Peking - During lunch-break in Changpuhe Park
2009_Pekin_Changpuhe_02_01.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_02.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_03.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_04.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_05.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_06.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_07.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_08.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_09.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_10.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_11.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_12.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_13.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_14.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_15.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_16.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_17.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_18.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_19.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_20.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_21.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_22.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_23.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_24.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_25.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_26.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_27.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_28.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_29.JPG
2009_Pekin_Changpuhe_02_30.JPG