Mais fotos da Malásia

Sarawak - Kuching - Dia de festa no templo de Hong San Si
Kuching_Fete_Hong_San_Si_01.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_02.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_03.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_04.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_05.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_06.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_07.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_08.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_09.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_10.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_11.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_12.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_13.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_14.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_15.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_16.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_17.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_18.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_19.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_20.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_21.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_22.JPG
Kuching_Fete_Hong_San_Si_23.JPG